רשימת תפוצה למחפשי דירות
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו מידע חם וטיפים שיעזרו לכם למצוא דירה בקלות!

אימייל:

Get Adobe Flash.

תקנון האתר

שימוש כלשהו באתר לרבות ביקור, פרסום, שימוש בממשקי האתר ובטפסיו מהווה הסכמה של המשתמש לתקנון זה ולכל האמור בו:

שיפוי

מפעילת האתר, חברת אן אם שרותי מידע, לא תשא בכל אחריות שהיא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, ישירים ו/אועקיפים, אשר יגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו בשל שימוש באתר ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשל כל פעולה ו/או החלטה הנעשית תוך הסתמכות על המידע ותוכן האתר ו/או כל שימוש הנעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש, וזאת אף אם אן אם שרותי מידע יודעה על אפשרות לנזק ו/או הפסד.

המשתמש מתחייב לשפות את אן אם שרותי מידע, עובדים ונושאי משרה בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש באתר או שימוש בלתי מוסמך באתר או במידע שבו. בנוסף, המשתמש מסכים לשאת באחריות לכל הנזקים ו/או ההפסדים ו/או הוצאות, ישירים ו/או עקיפים, צפויים ו/או בלתי צפויים ואשר אינם בשליטת אן אם שרותי מידע.

חיסיון

התקשרות באמצעות דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, בדומה לכל התקשרות אחרת כדוגמת טלפונים סלולאריים אינה מוגנת וחשופה לחדירות, אובדן, גילוי ושינוי. אן אם שרותי מידע לא תשא בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם לך או לצד ג' כלשהו, בנוגע למשלוח דואר אלקטרוני אשר נשלח על ידך או אליך, על פי בקשתך.

מידע

האתר והמידע שבו מוצג "כמות שהוא" ("As Is" או "As Available") ואן אם שרותי מידע לא תשא בכל אחריות, במפורש או מכללא, בקשר למידע הכלול בו, לטיבו, מהותו, איכותו, שלמותו, נכונותו, דיוקו, אמיתותו, מהימנותו והתאמתו למטרה מסוימת. בנוסף, אן אם שרותי מידע לא תהא אחראית, במפורש או מכללא, לכל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף,שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש באתר.

אן אם שרותי מידע אינה מתחייבת כי השימוש באתר לא יופרע, יינתן באופן רציף ויהא חסין מפני תקלות, טעויות, שיבושים, כשלים, אובדן מידע ונגיפי מחשב. באחריות המשתמש להגן על כל חומרה ותוכנה באמצעים מספקים על מנת למנוע כל פגיעה ו/או תקלה ו/או אובדן מידע ו/או חדירת נגיפי מחשב.

השימוש באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד, והמשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, טענה ו/או תביעה בקשר לטיבו, מהותו ו/או איכותו של המידע באתר, ו/או בקשר לשלמותו, נכונותו, דיוקו, אמיתותו, מהימנותו, והתאמתו למטרה מסוימת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.

מובהר כי התכנים המוצגים באתר אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של כל הנושאים באותו תחום, אלא מדובר במידע כללי המבוסס על נתונים שנתקבלו מבלי שנתבצעה בדיקת נכונותם.

אין במידע הניתן באתר כדי להוות מתן תוקף, אישור ו/או אשרור ו/או המלצה, במפורש ומכללא, לביצוע פעולה כלשהי ע"י המשתמשים במידע באתר.

בנוסף, משתמשים המעלים תכנים למערכת מצהירים בזאת, כי למיטב ידיעתם אין העלאת התכנים משום עבירה כלשהי לרבות על פי חוק זכות יוצרים ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, תשכ"ז 1967 או כל חוק צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם כפי שתשונה מעת לעת. כן מצהירים המשתמשים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים וכי אין בהם דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו בכל אחת מן הדרכים המנויות לעיל ו/או המוציא שם רע על גורם כלשהו ו/או פוגע בפרטיותו של גורם כלשהו, לרבות על-פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות התשכ"א 1981.

קישורים

האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (HIPERLINK) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם. אם לא נאמר אחרת על ידי החברה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכלל, על ידי החברה לגבי אותם מקורות אחרים.

קישורים מאתרים אחרים ו/או לאתרים אחרים הינם לצורך הנוחות בלבד. לאן אם שרותי מידע אין כל שליטה על הקישורים ואין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי אן אם שרותי מידעלאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם אולמוצרים והשירותים המוצגים בהם. אן אם שרותי מידע אינה נושאת באחריות לתוכן המופיע באתרים המקושרים ו/או לשירותים והמוצרים המוצעים בהם. קישורים לאתרים בהם ניתן להורידתוכנות הם לשם הנוחות בלבד, ולאן אם שרותי מידע לא תהא אחראית לכל פגיעה ו/או נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם בשל הורדת תוכנות, לרבות פגיעה על ידי נגיפי מחשב. שימוש והורדת תוכנה כלשהי כפופה לאמור בהסכם הרישיון לשימוש באותה התוכנה.

פיקוח

אין החברה יכולה לפקח על כל המידע וההודעות המועלים לאתר על ידי המשתמשים בו. מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות על האתר כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

זכויות יוצרים

אתר זה מנוהל על ידי חברת אן אם שרותי מידע. כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים וכל קניין רוחני אחר בקשר למידע ו/או התוכן של אתר זה הינם בבעלות אן אם שרותי מידע, ולמשתמשלא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע ו/או בתוכן זה.

אן אם שרותי מידע מסכימה לגלישתך באתר ובלבד שהמטרה הינה לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי ו/או הפצה ברבים, אלא אם ניתן אישור מראש ובכתב אן אם שרותי מידע. יש ותחולנה הגבלות נוספות על השימוש בדפי אתר מסוימים, והכול כאמור בדפי האתר גופם.

המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש במידע ו/או בתוכן לכל מטרה אחרת פרט למטרה המותרת לעיל, ובכל מקרה אין לבצע כל שינוי ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע במידע ו/או בתוכן, בכבודה ו/או בשמה של אן אם שרותי מידע כבעלת זכות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

העתקה, שידור, הפצה, פרסום, צילום, שיכפול או אחסון של חלק ו/או חלקים מהמידעו/או התוכן בכל דרך ו/או צורה לצורך הפצה ו/או פרסום אסורה בהחלט, אלא אם ניתנה הסכמה מראש ובכתב מ אן אם שרותי מידע. 

הודעות ותכנים באתר

האתר מאפשר לגולשים המשתמשים בו להגיב ו/או להוסיף הודעות ו/או תכנים מטעמם וכן לעיין בתכנים ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן: "התכנים"). התכנים הנם באחריותו של המשתמש בלבד. מסירת תכנים כלשהם לפרסום באתר אינה מקנה את הזכות לדרוש כי התוכן אשר נמסר יפורסם.


המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהתכנים נכתבו על ידי המשתמשים וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים להם, לנכונותם, טיבם ו/או איכותם ולכל נזק שיגרם למשתמש ו/או לאחרים מפרסום התכנים ו/או מכל שימוש שיעשה על ידי המשתמש בתכנים. התכנים אינם מבטאים את עמדת החברה ואין בפרסומם כל ערובה לאמינותם ו/או לשלמותם ו/או לחוקיותם.

בעת משלוח או מסירת תכנים לפרסום באתר, האחריות המוחלטת והבלעדית לתכנים חלה על המשתמש לרבות לכל תוצאה אשר תנבע מהפרסום ועל כן על המשתמש להקפיד כי התכנים יעמדו בדרישות החוק. אשר על כן, המשתמש מתחייב בזאת כי התגובות של המשתמש באתר לא יהיו שקריות או מטעות, לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר גזעני ו/או מפלה בין קבוצות, עוין, גס רוח או מעליב ו/או המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל תוכן המזהה אישית אנשי ם אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או כל תוכן הכולל תוכנות עוינות ו/או נגיפי מחשב ("וירוס") ו/או כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים והסבירים באינטרנט ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/ או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

מידע מסחרי ופרסומות

הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע המתפרסם באתר. פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או עידוד מטעם הנהלת האתר לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. בהיעדר הוראה אחרת לעניין זה, הנהלת האתר אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תשא באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו או שירכשו באמצעות השירות. 

ברירת דין ומקום שיפוט

אתר זה מנוהל על ידי אן אם שרותי מידעממשרדיה הממוקמים בישראל. השימוש באתר זה יהא כפוף ל ויפורש על פי דיני מדינת ישראל להוציא דיני המשפט הבינלאומי הפרטי המהוויםחלק ממנו. כל תביעה, מחלוקת ו/או טענה שתוגש בקשר לאתר זה תוגש ותתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל ולא בבית משפט אחר מחוצה לה.

אם תנאי כשלהוא ו/או הוראה בתנאי השימוש יימצא כחסר תוקף ו/או בלתי אכיף, הרישההוראות האחרות של ההסכם יישארו במלוא התוקף. כל תנאי מתנאי שימוש אלה אשר ייקבע לגביו כי הוא חסר תוקף ו/או בלתי אכיף, לרבות, הגבלת האחריות בתנאי השימוש, יוחלף ע"י תנאי אכיף ובר-תוקף אשר משמעותו דומה ככל האפשר לתנאי אשר נמצא כחסר תוקף ו/אובלתי אכיף.

 

 

הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל וכי השימוש במידע באתר יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.